Městu Hodonínu byl schválen Integrovaný plán rozvoje města

27.04.2009 08:34

Městu Hodonínu byl schválen Integrovaný plán rozvoje města

Městu Hodonínu se podařilo získat dosud nejvyšší dotaci z Evropských fondů, a to díky schválení Integrovaného plánu rozvoje města Hodonína (dále jen IPRM) předloženého do Integrovaného operačního programu (dále jen IOP). Dotace je přiznána ve výši 3.009.232,- EUR (tj. 81.249.246,-Kč při kurzu 27,- Kč / EUR).

 

Schválený IPRM je podmínkou čerpání dotací z oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. V Hodoníně je dotace určena na regeneraci bytových domů a revitalizaci veřejných prostranství v sídlišti Bažantnice. IPRM byl zpracován na základě podnětů vlastníků bytových jednotek a vlastních průzkumů lokality. Celkové náklady na regeneraci bytových domů a revitalizaci veřejných prostranství byly dle IPRM vyčísleny na více jak 300 mil. Kč. Požadovaná dotace 152 mil. Kč tak byla sice krácena, ostatně jako u většiny měst, nicméně i tak se jedná co do objemu finančních prostředků o výjimečnou podporu, kterou Město Hodonín bude z evropských fondů čerpat.

 

Po nutných administrativních krocích, které ještě musí být učiněny, vyhlásí Město Hodonín vlastní výzvu k předkládání projektů od společenství vlastníků bytových jednotek, a to nejspíše v červenci - srpnu 2009. Ještě předtím (květen – červen 2009) budou bytová družstva a zástupci společenství vlastníků bytových jednotek z Bažantnice přizváni ke společnému jednání, kde se dozví podrobné informace. S detaily IPRM je možno se seznámit prostřednictvím webových stránek www.hodonin.eu, kde jsou v sekci odboru rozvoje města pravidelně aktualizovány informace o tomto dokumentu. Osobně lze informace také získat na MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1.

 

zdroj:Město Hodonín

Zpět