KOMÍNY 2011

27.12.2010 09:54

 

Sdělení k novému nařízení o čistění komínů

 

 

          Dnem 1.1.2011 se ruší vyhláška 111/0981 Sb. Tuto vyhlášku nahrazuje Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv č. 91/2010.

Nařízení se týká nového názvosloví, termínů a způsobů čištění a kontrol spalinových cest. Podle nařízení 91/2010 se již nebudou vymetat komíny a popřípadě kouřovody, ale bude se provádět čistění a kontrola spalinové cesty (dle tabulky) a to tak, že majitel, provozovatel, nebo uživatel spalinové cesty musí umožnit přístup ke komínům a do domů, bytů, kde jsou umístněny spotřebiče paliv. Zde se provede demontáž, vyčistění a opětná montáž spalinové cesty (kouřovodů), zkontroluje se jeho stav a také stav celé spalinové cesty - (komínová dvířka, omítnutí komínového zdiva a jeho stav nad střechou, vzdálenost dřevěných stavebních částí, všech hořlavých částí) od spalinové cesty a vyberou se pevné části v neúčinné části komína, popřípadě se zkontroluje kondenzátní jímka.

Dle nařízení vlády 91/2010 se nebudou komíny rozlišovat na vložkované a nevložkované, ale tak, že u spotřebičů paliv do 50 kW na plynná paliva se bude čistění, kontrola a zápis o stavu spalinové cesty provádět u každého spotřebiče a komína jedenkrát ročně. U komínů ze spotřebiči na pevná paliva se lhůty čištění a kontroly spalinové cesty provádí dle tabulky (nv. č.91/2010). Komíny na tuhá paliva si může majitel nebo uživatel za dodržení podmínek (nv. č.91/2010) vymetat a čistit sám, ale jeho povinností je, že jedenkrát za rok umožní čistění a kontrolu spalinové cesty a tím i vystavení protokolu o kontrole spalinové cesty. Komíny, které se nepoužívají, musí být v ústí a v sopouchu komína zaslepeny a na půdě opatřeny štítkem o tom, že se nepoužívají, v případě znovuuvedení do provozu, musí být provedena a vystavena revizní zpráva o jejich stavu.

Tuto kontrolu spalinové cesty smí provádět odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Při zjištění závad na spalinové cestě, které lze na místě odstranit, se tyto závady odstraní a budou popsány ve zprávě o stavu spalinové cesty. Závady, které nejdou na místě opravit je vlastník povinnen odstranit na vlastní náklady do doby určující zprávou o kontrole.

Při zjištění závad na spalinové cestě, které nelze na místě odstranit a které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob, oznámí tuto skutečnost na příslušném stavebním úřadě nebo v případě nedodržení protipožární bezpečnosti se tato skutečnost oznámí na orgán státního požárního dozoru. Bude doporučen postup opravy zjištěných závad a stanovena lhůta k jejich odstranění.

 

O provedené kontrole nebo čistění spalinové cesty bude vydána písemná zpráva kominíkem, který čistění a kontrolu  spalinové cesty provedl.

 

Bude velmi důležité zajistit přístup do jednotlivých domů, bytů a k jednotlivým spotřebičům dle předem domluveného termínu a času.

Bez umožnění přístupu do bytu a k spotřebičům nemůže být provedeno vyčistění a celá kontrola spalinové cesty a nebude možné vystavit zprávu o stavu spalinové cesty a tím dojde k nedodržení nového nařízení vlády 91/2010.

 

V případě nedodržení tohoto nařízení vlády 91/2010 hrozí majiteli, provozovateli nebo uživateli spalinové cesty sankce od kontrolních úřadů až do výše 25 tis. Kč za jeden komínová průduch a v případě pojišťovny porušení smluvních podmínek až nevyplacení škodní události (požár).

 

Proto Vás jako výbor společenství vlastníků jednotek žádáme o součinnost při jednotlivých prohlídkách, zejména zajištění zpřístupnění všech bytových jednotek ve Vašem domě. Termín čistění a kontroly bude vždy s předstihem minimálně 10 dnů oznámen předsedovi SVJ a vylepen na viditelném místě v objektu.

 

Jednotková cena za čistění a kontrolu spalinové cesty a následnou zprávu bude pro naši organizaci činit 450,-Kč s DPH. Za podmínek zpřístupnění bytu v termínů, nebo v jednom náhradním termínu. Při individuální návštěvě bude účtována standardní cena 600,- Kč s DPH.

Zpět