Dotace Městu Hodonín přiznána

02.04.2009 08:14

Integrovaný plán rozvoje města

Dne 27. března 2009 ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda schválil Integrované plány rozvoje měst (dále jen IPRM) předložené do Integrovaného operačního programu (dále jen IOP). Městu Hodonín tak byla přiznána dotace ve výši 3.009.232,- EUR ( 81.249.246,-Kč při kurzu 27,- Kč / EUR). Mezi 41 měst z celé ČR tak byla na doporučení výběrové komise rozdělena celková částka 192.573.322,- EUR

 

Schválený IPRM je podmínkou čerpání dotací z oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Město Hodonín zpracovalo IPRM na základě podnětů vlastníků bytových domů a vlastních průzkumů pro sídliště Bažantnice, které jako jediné splňovalo kritéria programu. Celkové náklady na regeneraci bytových domů a revitalizaci veřejných prostranství byly vyčísleny dle IPRM na více jak 300 mil. Kč. Požadovaná dotace 152 mil. Kč tak byla sice krácena, ostatně jako všem dalším městům, nicméně se i tak jedná co do objemu finančních prostředků o výjimečnou podporu, kterou Město Hodonín bude z evropských fondů čerpat.

 

Po obdržení rozhodnutí se všemi podmínkami čerpání těchto prostředků, bude připravena výzva k předkládání jednotlivých projektů. Všechna družstva a společenství vlastníků bytových domů z tohoto sídliště budou následně přizváni ke společnému jednání v průběhu měsíce dubna až května. S detaily IPRM se může každý seznámit prostřednictvím webových stránek www.hodonin.eu , kde v sekci odboru rozvoje města jsou pravidelně aktualizovány informace o tomto dokumentu. Osobně lze informace také získat na MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1.

 

zdroj: Město Hodonín

Zpět